Wedstrijdvoorwaarden

1. Looptijd Ideeënwedstrijd

1.1       De Ideeënwedstrijd begint op zaterdag 25 september 2021. Alle inzendingen moeten uiterlijk zondag 31 oktober vrijdag 31 december 2021 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn. 

1.2 De bekendmaking van de prijswinnaars is op zondag 7 november 2021 zondag 9 januari 2022.

2.  Deelnemers

2.1 .    De Ideeënwedstrijd is open voor iedereen. De juryleden (het bestuur van Stichting MAKERS4ALL) mogen wel ideeën inzenden, maar ze dingen niet mee naar een prijs.

3. Meedoen

3.1      Om mee te doen aan de Ideeënwedstrijd vul je het formulier in op de Ideeënwedstrijd-pagina op de MAKERS4ALL website. Je kunt je idee ook inleveren door het formulier in te vullen bij de MAKERS4ALL stand op de EINDHOVEN Maker Faire (25-26 september 2021). 

Het inzenden van je idee gaat in 3 stappen: Je idee beschrijven, naam en e-mailadres van jezelf (en/of die van ouders/wettelijk voogd) invullen en indienen. Het invullen van je (correcte en geldige) e-mailadres is verplicht en wordt uitsluitend gebruikt bij persoonlijke correspondentie over de wedstrijd (vooral bij het op de hoogte brengen van de prijswinnaar). Als het ingevulde e-mailadres onleesbaar is of ongeldig, vervalt je winkans.

3.2       De organisator behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Spelregels handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de wedstrijd op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden.

3.3       Door deelname aan de Ideeënwedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Spelregels. Indien er buiten deze Spelregels om, bijvoorbeeld op de website van Stichting MAKERS4ALL, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Ideeënwedstrijd, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Spelregels.

4. Persoonsgegevens

4.1       Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de Ideeënwedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden. Indien de deelnemer zijn/haar naam heeft ingevuld (optioneel), wordt deze op de pagina van de Ideeënwedstrijd (makers4all.org/ideeenwedstrijd), bij het idee weergegeven. Het e-mailadres van de deelnemer wordt niet weergegeven en alleen gebruikt voor directe communicatie met deelnemer, aangaande de wedstrijd zoals; het versturen van een bevestigingsmail, bij het corresponderen over het idee, voor het contact opnemen in geval van een winnende inzending. 

4.2       Bij deelname aan de Stichting MAKERS4ALL Ideeënwedstrijd gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden. Deze kunt u vinden op makers4all.org/privacy-policy/.

4.3       Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Ideeënwedstrijd zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de ‘AVG’). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam en e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

4.4       Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen via het formulier op de contactpagina (makers4all.org/contact/).

4.5      Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer Organisator niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 6.

4.6       De Gegevens die door Organisator zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van Deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

4.7       Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van MAKERS4ALL zoals gepubliceerd op makers4all.org/privacy-policy/

5. Eisen aan de inzendingen

5.1       Ideeën van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

Het idee moet voldoen aan de Basisprincipes van Stichting MAKERS4ALL:

 • ‘open innovatie’: we exchange information and useful knowledge with the outside world.
 • ‘open source’: ontwerpen die we maken, krijgen een ‘CC = Creative Commons- Attribution – Non Commercial – Share Alike licentie mee en andere ontwerpen waar we mee werken of op voortborduren moeten ook een dergelijke licentie hebben.
 • ‘non-profit’: we zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk.  Vragers kunnen ons wel een donatie geven die bijdraagt in de kosten die we maken.
 • ‘non-certified’: we kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor producten waar certificeringen voor nodig zijn, dus aan dit soort producten kunnen we alleen meewerken als we geen eindverantwoordelijkheid hebben.
 • ‘non-hazardous’: we don't do anything that could harm the health of our MAKERS. We check for each situation whether it is responsible and whether special precautions or facilities are needed to make an item safe to produce. We make a decision based on that.

De deelnemer geeft Stichting MAKERS4ALL toestemming zijn/haar idee(ën) rechtenvrij te publiceren op de website en/of social mediakanalen van Stichting MAKERS4ALL, maar behoudt het recht zijn/haar idee(ën) van deze site en/of social mediakanalen te laten verwijderen.

De inzendingen worden vooraf bekeken en beoordeeld, volgens die criteria die hieronder bij ‘jury’ vermeld staan. Alle inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 1 oktober 2021 om 23.59 ontvangen zijn.

Er geldt een maximum van één idee per inzending, maar geen maximum inzendingen per persoon. Iedereen mag een onbeperkt aantal ideeën inzenden.

6. Jurering

6.1       Nadat het verstrijken van de inzendingstermijn, gaat de jury de inzendingen beoordelen.  Via de website en social media kanalen wordt bekend gemaakt wie de eerste, tweede en derde prijs heeft gewonnen. De jury, bestaande uit het bestuur van Stichting MAKERS4ALL, zal de drie winnende ideeën selecteren.

6.2       Winnaars krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.

6.3       De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels. 

6.4 De jury zal de inzendingen beoordelen aan de hand van de volgende criteria:

Hoe goed past het idee binnen de doelstellingen van Stichting MAKERS4ALL:

 • Produce fast response solutions, using 3D-printing or other innovative (or innovatively applied) methods.
 • Offer these fast response solutions to those who requests our help, during crises, disasters, other calamities or shortages. 
 • Do what is necessary to facilitate or enable the before mentioned, in the broadest sense of the word.

Hoe goed maakt het idee gebruik van de mogelijkheden en talenten die we als community in huis hebben, zoals o.a.

 • het bedenken van verschillende manieren om iets op te lossen
 • het bedenken van verschillende manieren om de oplossing te realiseren/ ‘maken’
 • het ontwerpen van de oplossing (aangepast aan de manier waarop het gemaakt wordt)
 • het aanpassen van het ontwerp aan de individuele vrager: het bieden van customized oplossingen die niet mogelijk zijn bij massaproductie)
 • het maken van de oplossing
 • het evalueren van de oplossing en het verwerken van feedback (en aanpassen van het ontwerp)
 • het aanbieden van oplossingen in de buurt, door de geografische spreiding

7. Prijzen

7.1      Er zullen in totaal 3 Prijzen worden weggegeven aan de Winnaars.

Nummer 1 : Bol.com cadeaubon ter waarde van 100 euro

Nummer 2 : Bol.com cadeaubon ter waarde van 50 euro

Nummer 3 : Bol.com cadeaubon ter waarde van 25 euro

7.2       Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voortvloeien uit de te winnen prijs komen voor rekening van Organisator. De Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door de winnaar, mag Stichting MAKERS4ALL de prijs naar eigen inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer.

7.3       Stichting MAKERS4ALL kan, indien nodig, ten alle tijden de prijzen aanpassen. De waarde van de prijzen blijft in dit geval altijd gelijk.

8. Publicatietoestemming

8.1       Als het idee enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van het idee, van alle overdracht en toestemming om het idee te publiceren en middels een Creative Commons licentie ‘open source’ beschikbaar te stellen. 

8.2       Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan Stichting MAKERS4ALL om het idee te gebruiken zoals in deze Spelregels beschreven is.

9. Gebruik van het idee

9.1      Door inzending geeft de Deelnemer Organisator het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het idee geheel of gedeeltelijk te gebruiken, aan te bieden aan ‘VRAGERS’ en/of te publiceren op de website van Stichting MAKERS4ALL en alle andere aan Organisator gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, social media en knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht om het idee verder uit te werken binnen de MAKERS4ALL community.

9.2     Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het idee ook zelf te blijven gebruiken.

10. Recht tot uitstel of annulering

10.1     Als om wat voor reden dan ook de Ideeënwedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computervirussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar Stichting MAKERS4ALL geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt Stichting MAKERS4ALL het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als Stichting MAKERS4ALL besluit de Ideeënwedstrijd te annuleren of beëindigen, behoudt Stichting MAKERS4ALL de rechten van de ingestuurde ideeën.

11. Aansprakelijkheid en overige voorwaarde

11.1     Door deelname aan de Ideeënwedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij de Organisator en haar vrijwilligers of bestuursleden niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze Ideeënwedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

11.2     De Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.

11.3     Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Ideeënwedstrijd/of deze Spelregels zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

12. Klachten

12.1     Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Ideeënwedstrijd kunnen aan Stichting MAKERS4ALL kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht via het formulier op de contactpagina (makers4all.org/contact/).